tarコマンド実行時に特定ファイルを除外する

あらかじめ除外リストを作っておく

# echo "/hoge/shell/stop.ksh" >> excludeFile

除外リストを指定して実行

# tar -cvf hoge.tar -X /excludeFile /hoge

実行結果こんな感じ

a /hoge
a /hoge/sample
a /hoge/xml
a /hoge/shell/stop.ksh (除外)

フォルダ単位で除外することも可能です

# echo "/hoge/shell" >> excludeFile
# tar -cvf hoge.tar -X /excludeFile /hoge
a /hoge
a /hoge/sample
a /hoge/xml
a /hoge/shell (除外)